GO Air 系列比較:JLab GO Air Sport 與 GO Air POP

隨著 JLab GO Air Sport 真無線耳塞的推出,JLab 現在有了另一款非常適合日常用戶的真無線型號。 每種型號都有明顯不同的設計——從 GO Air POP 的芽型到 GO Air Sport 的運動型。 查看下面的圖表,了解它們如何相互疊加!